วันจันทร์, มิถุนายน 14, 2021

ผู้บริหารสำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษาเลย เขต 3

                                           

                   

                                           

                                                


                                              

ดาวน์โหลดแบบฟอรม์/คู่มือ/กลุ่มงานในสำนักงาน

Loei Primary Educational Service Office3

ข่าวประกาศสอบ

ข่าวการศึกษา

OBEC-สพฐ.

VTR แนะนำเลย3

ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต สพป.เลยเขต3

 หนังสือประกาศเจตจำนงสุจริตเลย3

=ข่าวประกาศ=ประชาสัมพันธ์=เลย3=

แผนปฏิบัติราชการประจำปี สพป.เลย3


รายงานงบทดรองราชการสพป.ลย.3

ITA-2021 สพป.เลย 3

++O1=โครงสร้าง
++O2=ข้อมูลผู้บริหาร
++O3=อำนาจหน้าที่
++O4=แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
++O5=ข้อมูลการติดต่อ
++O6=กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
++O7=ข่าวประชาสัมพันธ์
++O10=แผนดำเนินงานประจำปี
++O11=รายงานการก ากับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
++O12=รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
++O13=คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
++O14=คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
++O15=ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
++O16=รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
++O17=E–Service
++O18=แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
++O19=รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำ รอบ 6 เดือน
++O20=รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
++O21=แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
++O22=ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
++O23=สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
++O24=รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
++O25=นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
++O26=การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
++O27=หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
++O28=รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
++O29=แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
++O30=ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
++O31=ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
++O32=ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
++O33=การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
++O34=เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร
++O35=การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
++O36=การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
++O37=การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
++O38=การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
++O39=แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
++O41=รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
++O41=รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ติดตามเรา