4-01
Banner_Slide1100x400-01
previous arrow
next arrow
ข่าวล่าสุด

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน ได้แก่ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น และโรงเรียนบ้านตูบค้อ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ…

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหวาย อำเภอนาแห้ว

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ…

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านโคก อำเภอนาแห้ว

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ…

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซำทอง อำเภอนาแห้ว ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก…

ร่วมประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. โดยผ่านระบบทางไกล Video Conference

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก…

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสองคอน อำเภอภูเรือ ได้ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก…

ข่าวประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศแต่งตั้ง/โยกย้าย ประกาศสอบ/รับสมัครงานประกาศจัดชื้อจัดจ้าง

ขายอาคารเรียน ป.1 ช ที่ชำรุด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สิ่งปลูกสร้างโรงเรียนบ้านโคกงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครั้งที่ 2/2565