= นายประสิทธิ์ คำกิ่ง =
          ประธานกรรมการ

= นายยุทธพงษ์ ทองหล้า =
ผู้ทรงคณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผล (กรรมการ)

=นายเกษม แก้วยาศรี=
 ผู้ทรงคณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรรมการ)

= นายวรวิทย์ แสนประสิทธิ์=
ผู้ทรงคณวุฒิด้านศาสนาศิลปะและวัฒธรรม(กรรมการ)


 =นายทองอินทร์ สีหะวงค์=
ผู้ทรงคณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย(กรรมการ)

=นายประดิษฐ์ แก้วยม
 ผู้ทรงคณวุฒิผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ(กรรมการ)

=นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร=
กรรมการและเลขานุการ