บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางพฤษภา นิกรพิทยา

ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร:089-569-8875

บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางจีราวรรณ คำเกษ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

087-863-2426