กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศนละการสื่อสาร

นายปรีชา ทัพใหญ่

รอง ผอ.สพป.ลย.3

081-749-7577

นางสารภี รับผล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

084-428-0499

นายเรืองวิทย์ บุญชิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ลูกจ้างชัวคราว)

081-7101183