ดาวน์โหลด

คู่มือและแบบฟอร์มต่าง ๆ ของกลุ่มงานในสำนักงาน

คู่มือและแบบฟอร์ม

กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือและแบบฟอร์ม

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คลิกที่นี้

คู่มือและแบบฟอร์ม

กลุ่มอำนวยการ

คลิกที่นี้

คู่มือและแบบฟอร์ม

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

คู่มือและแบบฟอร์ม

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คลิกที่นี้

คู่มือและแบบฟอร์ม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือและแบบฟอร์ม

กลุ่มพัฒนาครู

คลิกที่นี้

คู่มือและแบบฟอร์ม

กลุ่มกฎหมายและคดี

คลิกที่นี้

คู่มือและแบบฟอร์ม

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คลิกที่นี้

คู่มือและแบบฟอร์ม

หน่วยตรวจสอบภายใน

คลิกที่นี้

 172 total views,  10 views today