ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ แผนปฎิบัติงานและเอกสารสำนักงานเขตพื้นที่

คู่มือและแบบฟอร์มต่าง ๆ ของกลุ่มงานในสำนักงาน

คู่มือและแบบฟอร์ม

กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือและแบบฟอร์ม

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือและแบบฟอร์ม

กลุ่มอำนวยการ

คลิกที่นี้

คู่มือและแบบฟอร์ม

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

คู่มือและแบบฟอร์ม

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือและแบบฟอร์ม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือและแบบฟอร์ม

กลุ่มพัฒนาครู

คลิกที่นี้

คู่มือและแบบฟอร์ม

กลุ่มกฎหมายและคดี

คลิกที่นี้

คู่มือและแบบฟอร์ม

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คลิกที่นี้

คู่มือและแบบฟอร์ม

หน่วยตรวจสอบภายใน

คลิกที่นี้