กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายนิสิต สายโยค

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3

นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร

ผอ.กลุ่มนิเทศก์

โทรศัพท์:090-852-9899

นางเพชรี ชัยมูล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร::081-965-7257

นางศิริพร อุ่นแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร:084-945-6663

นางสาวสุพัตรา สิงห์สถิตย์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

โทร;087-232-3176

น.ส.พีรพรรณพชร วงษ์ชมชวกร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร:093-659-4263

นายณฐพรต เพ็งสาย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

โทร:098-149-9935

นางสาวสุมาลี กันธุ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

โทร:084-866-4780