=นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร
ผอ.กลุ่มนิเทศก์
##โทรศัพย์:090-852-9899

=นางเพชรี ชัยมูล
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
โทร::081-965-7257

=นางศิริพร อุ่นแก้ว
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
โทร:084-945-6663

=นางนวพร สุขประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
โทร:084-514-9828

=น.ส.พีรพรรณพชร วงษ์ชมชวกร
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
โทร:093-659-4263

นายณฐพรต เพ็งสาย
ศึกษานิเทศก์
โทร:098-149-9935

นางสาวสุมาลี กันธุ
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
โทร:084-866-4780

นางสาวสุพัตรา สิงห์สถิตย์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร;087-232-3176

น.ส.ขนิษฐา ตัญญาภักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร:087-770-9875