บุคลากรกลุ่มนิเทสก์ฯ


=นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร=
ผอ.กลุ่มนิเทศก์ฯ
##โทรศัพย์:090-852-9899


=นางเพชรี ชัยมูล
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร::081-965-7257


=นางศิริพร อุ่นแก้ว
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร:084-945-6663


=นางนวพร สุขประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร:084-514-9828


=น.ส.พีรพรรณพชร วงษ์ชมชวกร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร:093-659-4263


นายณฐพรต เพ็งสาย
ศึกษานิเทศก์
โทร:098-149-9935


นางสาวสุมาลี กันธุ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
โทร:084-866-4780


นางสาวสุพัตรา สิงห์สถิตย์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร;087-232-3176


น.ส.ขนิษฐา ตัญญาภักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร:087-770-9875