บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นายปรีชา ทัพใหญ่

รองผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3

นางสารภี รับผล

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

084-428-0499?

นางสิริวรรณ ศักดาพิทักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

087-970-0128

น.ส.จิรัชญา พายัพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

093-939-8721

นางพัชรี ขุนมาตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

086-073-0953

นางสุพรรณ พรมภักดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

088-967-9651

นายศรายุทธ วินทะไชย์

ช่างโยธา(อัตราจ้าง)