บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน


==นางสารภี รับผล =

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
##โทรศัพย์:084-428-0499 


=นางสิริวรรณ ศักดาพิทักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
087-970-0128


=น.ส.จิรัชญา พายัพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
093-939-8721


=นางพัชรี ขุนมาตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
086-073-0953


=นางสุพรรณ พรมภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
088-967-9651

นายศรายุทธ วินทะไชย์
ช่างโยธา(อัตราจ้าง)