นางญาณิศา อยู่งาน

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3

0872157757

ว่าที่ ร.ต.เจรญิ ชัย ปิ่นคำ

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

085-497-9479
?

นางวิไล คำหมู่

นักวิชาการ การเงินและบัญชี ชำนาญการ

081-954-8025

น.ส.แพรวนภา ศรีบุรินทร์

นักวิชาการ การเงินและบัญชี ชำนาญการ

081-380-8818

น.ส.ธัญญ์รวี ศรีชัยนิธิวุฒิ

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

088-745-6455

นางสาว พิชฎา โสมาศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

น.ส.เขมจิรา พิลาธรรม

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

086-242-2379

นายลิขิต ถิตย์รัศมี

นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

093-765-9233

นางสาว จิราวรรณ เนตรแสงศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างชัวคราว)