บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


=ว่าที่ ร.ต.เจรญิ ชัย ปิ่นคำ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
085-497-9479


=นางวิไล คำหมู่
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
081-954-8025


=น.ส.แพรวนภา ศรีบุรินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
081-380-8818


=น.ส.ธัญญ์รวี ศรีชัยนิธิวุฒิ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
088-745-6455


=นางสาว พิชฎา โสมาศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร::


=น.ส.เขมจิรา พิลาธรรม
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
086-242-2379


=นายลิขิต ถิตย์รัศมี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
093-765-9233


=นางสาว จิราวรรณ เนตรแสงศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(อัตรจ้าง)