=น.ส.ศศิธร ตาริยะ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
089-274-5222

=น.ส.โสมเฉลา วันทองสุข
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
083-326-5655

=นายเสกสรรค์ ธรรมโสม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
090-843-0759

=นางเบญจมาศ แถวอุทุม
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
087-217-8554

นางศริลักษณ์ จิ่มอาสา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
081-447-3717

=นางรุ่งนภา ชมภู
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
099-961-7379

น.ส.สุภาภรณ์ ภูบุญเติม
นักทรัพยากรบุคคล(อตราจ้าง)
089-566-5770

นางชนากานต์ แสงรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
085-457-2633