บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายปรีชา ทัพใหญ่

รอง ผอ.สพป.ลย.3

081-749-7577

น.ส.ศศิธร ตาริยะ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

089-274-5222

น.ส.โสมเฉลา วันทองสุข

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

083-326-5655

นายเสกสรรค์ ธรรมโสม

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

090-843-0759

นางศริลักษณ์ จิ่มอาสา

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

081-447-3717

นางเบญจมาศ แถวอุทุม

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

087-217-8554

นางรุ่งนภา ชมภู

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

099-961-7379

นางชนากานต์ แสงรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
085-457-2633

น.ส.สุภาภรณ์ ภูบุญเติม
นักทรัพยากรบุคคล(อตราจ้าง)
089-566-5770