บุคลากรกลุ่มบุคคล

 

=น.ส.ศศิธร ตาริยะ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
089-274-5222


=น.ส.โสมเฉลา วันทองสุข
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
083-326-5655


=นายเสกสรรค์ ธรรมโสม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
090-843-0759


=นางเบญจมาศ แถวอุทุม
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
087-217-8554

 

นางศริ ลิ ักษณ์ จิ่มอาสา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
081-447-3717


=น.ส.รุ่งนภา คำบุดษิ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
099-961-7379


น.ส.สุภาภรณ์ ภูบุญเติม
นักทรัพยากรบุคคล(อตราจ้าง)
089-566-5770