บุคลากรกลุ่มพัฒนาครู

นายกฤษฎา สู่สุข

ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มพัฒนาครู

062-913-0354

บุคลากรกลุ่มพัฒนาครู

นางชลีกร สู่สุข

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

091-864-1297

บุคลากรกลุ่มพัฒนาครู

น.ส.สุภาสินี สุวรรณโชติ

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน(อตราจ้าง)

087-224-1424