บุคลากรกลุ่มพัฒนาครู


นายกฤษฎา สู่สุข
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มพัฒนาครู
062-913-0354


นางชลีกร สู่สุข
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
091-864-1297

 


น.ส.สุภาสินี สุวรรณโชติ
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน(อตราจ้าง)
087-224-1424