กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เว็บไชต์รายงาน E-COVID-19 Report

คู่มือและแบบฟอร์มเอกสาร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายนิสิต สายโยค

Designation

Short Description

Title

Designation

Title

Designation

Title

Designation

Title

Designation

Title

Designation

Title

Designation

นายเริงฤทธ์ิ คำหมู่

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

061-415-4263

นางสุทธิพร แสงมณี

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

099-939-4235

น.ส.ศุภ์พัชรีพร สุวรรณศรี

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

086-242-1389

นางนัฐทมลกาญจน์ กองสิมมะ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

094-430-3037

นายศุภกร จันทรคาต

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

065-561-9241

นางสาว จารุณี สมศรีแก้ว

พนักงานราชการ