บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายเริงฤทธ์ิ คำหมู่
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
061-415-4263


น.ส.สุทธิพร โคตรนรินทร์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
099-939-4235


น.ส.ศุภ์พัชรีพร สุวรรณศรี
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
086-242-1389


นางนัฐทมลกาญจน์ กองสิมมะ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
094-430-3037


นางสาว จารุณี สมศรีแก้ว
พนักงานราชการ