บุคลากรกลุ่มอำนวยการ


นางพิสมัย ทองหล้า
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
081-059-7772


น.ส.จุฑารัตน์ ราชพรหมมา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
095-667-0909


นายศุภกร จันทรคาต
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
065-561-9241


นางสาวิตรี พิศาลสังฆคุณ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
085-047-2426


นายสิทธิศักดิ์ วงษ์ชมภู
พนักงานธุรการ ระดับ ส. 4 / หน.
089-863-7974


นายบัญชา นาราศรี
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส. 2 / ช่างไฟฟ้า
081-117-5288


นายเอกสทิ ธ์ิ ตุละรัต
จนท.เคราะห์นโยบายและแผน(อตราจ้าง)
088-536-8756


นางชนากานต์ แสงรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป(อตราจ้าง)
085-457-2633


นายนริศ คารมสม
พนักงานขับรถยนต์
084-791-1805


นายไพรวัลย์ วราห์สิน
พนักงานบริการ(นักการ)
063-656-0040


นายเดชะ จันทะแก้ว
ยาม
080-723-7952


นายอภิชิต สิทธิสาร
ยาม
093-531-5401


นายอภสิทธิ์ พิมสารี
คนสวน
098-125-1876


นางลำไพ วังคีรี
พนักงานทำความสะอาด
093-412-7427

 

นางวยิ ะดา ม่งิ แก้ว
พนักงานทำความสะอาด
093-434-5729

 

นางสาวอะสะพะฎี ทุมลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ(อตราจ้าง)
061-142-8726