บุคลากรกลุ่มอำนวยการ


นางพิสมัย ทองหล้า
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
081-059-7772


น.ส.จุฑารัตน์ ราชพรหมมา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
095-667-0909


นายศุภกร จันทรคาต
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
065-561-9241

นางสาวิตรี พิศาลสังฆคุณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน085-047-2426


นายสิทธิศักดิ์ วงษ์ชมภู
พนักงานธุรการ ระดับ ส. 4 / หน.
089-863-7974


นายบัญชา นาราศรี
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส. 2 / ช่างไฟฟ้า
081-117-5288


นายไพรวัลย์ วราห์สิน
พนักงานบริการ(นักการ)
063-656-0040


นายเดชะ จันทะแก้ว
ยาม
080-723-7952


นายอภิชิต สิทธิสาร
ยาม
093-531-5401

 

นายอภสิทธิ์ พิมสารี
คนสวน
098-125-1876

 

นางลำไพ วังคีรี
พนักงานทำความสะอาด
093-412-7427

 

น.ส.อะสะพะฎี ทุมลา
เจ้าหน้าที่ที่ธุรการ(อัตราจ้าง)
06-4901-0062


นางวิยะดา มิ่งแก้ว
พนักงานทำความสะอาด
093-434-5729