นางญาณิศา อยู่งาน

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3

0872157757

นางพิสมัย ทองหล้า

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

081-059-7772

น.ส.จุฑารัตน์ ราชพรหมมา

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

095-667-0909

นางสาว ธิติดา ตาทิพย์

นักจัดการทัวไป (จ้างเหมาบริการ)

นายสิทธิศักดิ์ วงษ์ชมภู

พนักงานธุรการ ระดับ ส. 4 / หน.

089-863-7974

นายไพรวัลย์ วราห์สิน

พนักงานบริการ(นักการ)

063-656-0040

นางลำไพ วังคีรี

พนักงานทำความสะอาด

093-412-7427

นางวิยะดา มิ่งแก้ว

พนักงานทำความสะอาด

093-434-5729

นายเดชะ จันทะแก้ว

ยาม

080-723-7952