นายไพลวัลย์ อ่ำนาเพียง
กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
โทร:089-279-2419

นายประหยัด ยศมีศรี
กลุ่มโรงเรียนโป่ง
โทร:062-462-6691

นายนิคม  แก้วเขียว
กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
โทร::080-119-4498

นายสุเทพ วังคีรี
กลุ่มโรงเรียนโคกงาม
โทร::089-279-2419

นายสุนทร กมลชิด
กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
โทร::081-964-2067

นายกjอเกียรติ นนทะโคตร
กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
โทร::089-276-5651

นายธวัชพงษ์ พรหมจักร
กลุ่มโพนสูงวังยาว
โทร::081-799-2938

นายวรวิทย์ แสนประสิทธิ์
กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส
โทร::086-205-2315 

นายประกอบ สินพรม
กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
โทร::088-293-5512

นายเชาวกุล พรมใจ
กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
โทร::089-941-2092