ประธานกลุ่มโรงเรียน


นายไพลวัลย์ อ่ำนาเพียง
กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
โทร:089-279-2419

 

นายประหยัด ยศมีศรี
กลุ่มโรงเรียนโป่ง
โทร:062-462-6691

นายนิคม  แก้วเขียว
กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
โทร::080-119-4498

นายสุเทพ วังคีรี
กลุ่มโรงเรียนโคกงาม
โทร::089-279-2419


นายสุนทร กมลชิด
กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
โทร::081-964-2067


นายกjอเกียรติ นนทะโคตร
กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
โทร::089-276-5651

 

นายธวัชพงษ์ พรหมจักร
กลุ่มโพนสูงวังยาว
โทร::081-799-2938


นายวรวิทย์ แสนประสิทธิ์
กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส
โทร::086-205-2315 


นายประกอบ สินพรม
กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
โทร::088-293-5512


นายเชาวกุล พรมใจ
กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
โทร::089-941-2092