==นางสารภี รับผล =
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
##โทรศัพย์:084-428-0499 

=นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร=
ผอ.กลุ่มนิเทศก์ฯ
##โทรศัพย์:090-852-9899

=นางสาวศศิธร ตาริยะ =
ผอ.กลุ่มบรหารงานบุคคล
โทร:089-274-5222

=นางพฤษภา นิกรพิทยา
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร:089-569-8875

++ว่าที่ร.ต.เจริญชัย ปินคำ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
โทรศัพย์:085-497-9479 

=นายกฤตพรหมณ์ อุ่นแก้ว=
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายฯ
โทร:094-716-9973

=นายกฤษฎา สู่สุข=
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มพัฒนาครู
โทร:062-913-0354

นายเริงฤทธิ์ คําหมู่
ผอ.กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
โทร:061-415-4263

=นางพิสมัย ทองหล้า=
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
โทร:

จ่าเอกสุริยนต์ ชมภู==
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
โทร:0653363734