สพป. เลย เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การจัดทำแผนพัมนาการศึกษา โดยใช้ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) และการรองรับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR)

ข่าวประชาสัมพันธ์