การเงินLOEI3

LOEI3
Services
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ลย.3

1.ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
#การเบิกเงินจากคลัง2562
#พรบ.วินัยการเงิน
#ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
#ระเบียบการจัดคนเข้าบ้านพักราชการ
#ระเบียบเงินทดรองราชการการ
2.การเดินทางไปราชการ
#การคิดเบี้ยเลี้ยง
ขออนุญาตเดินทางรถส่วนตัว
#ขออนุญาติเดินทางเครื่องบิน
#บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
#บันทึกชดใช้เงินยืม
#แบบ-8708
#ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
#ประมาณการค่าใช้จ่าย
#สัญญายืมเงิน
3.การศึกษาบุตร
#แบบ7220
#แบบ7221
#แบบ7222
#แบบ7222
#แบบ7223
4.ค่าเช่าบ้าน
#แบบ 6005-6006
5.ค่ารักษาพยาบาล
#7134
#7136
#หนังสือรับรองมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
#ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล7131
#ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
#หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
#หนังสือตอบแจ้งการใช้สิทธิ
6.ถอนเงินประกันสัญญา เงินรับฝากส่วนราชการ
#การขอถอนเงินประกันสัญญา
#ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพ
#เอกสารการเบิกถอนเงินประกันสัญญา
7.นำส่งเงินประกันสัญญา เงินรับฝากส่วนราชการ
#สมุดเงินประกันสัญญา.ใบฝาก
#สมุดเงินประกันสัญญา.ใบฝาก.ใบถอน
##รายงานคงเหลือประจำวัน

 

1.พรบ.ระเบียบ กฎกระทรวง
#พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พศ.2560
#ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
2.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง(e-bidding)
#งดตอกเสาเข็ม
#แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
#บันทึกกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
#แบบกำหนดราคากลาง ปร 4 5 6
#แบบควบคุมงานก่อสร้า
#แบบฟอร์ม จัดจ้าง e-bidding
#แบบฟอร์มรายการเสนอราคาต่ำกว่า 15%
#หนังสือแจ้งค่าปรับเกินร้อยละ 10
#เอกสารการเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้าง-e-bidding
3.เฉพาะเจาะจง
#
แบบจัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง ครุภัณฑ์
#แบบฟอร์ม จัดจ้าง เฉพาะเจาะจง
#แบบฟอร์มการจ้างเหมาบริการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
#แบบฟอร์มการจ้างเหมาบริการธุรการ ร.ร. (9,000 บาท)
#แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี
#แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง-วิธีเฉพาะเจาะจง
#รายงานขอจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน-โดยวิธีคัดเลือก
#แบบฟอรมค่าเช่าอินเตอรเน็ต2564
#เอกสารประกอบการเบิกเงิน ค่าจ้าง-เจาะจง