วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รอง ผอ. สพป. เลย เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยการประชุมมี ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลย เขต 3