ดาวน์โหลด/คู่มือ/เอกสาร/

Most frequent questions and answers

คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษา

คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษา_2564

คู่มือ4b4s

คู่มือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา(4B4S)

คู่มือรร.คุณภาพประจำตำบล

คู่มือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล _2564

คู่มือแนวทางดำเนินงานหนังสือเรียน

คู่มือแนวทางดำเนินงานหนังสือเรียน_2564

คู่มือการจัดตั้งบประมาณ ปี 2565

คู่มือการจัดตั้งบประมาณ ปี 2565

แผนปฏิบัติราชการปี 2564

.เล่มแผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564


คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔

คู่มือการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 4B4S ModelLOEI3

คู่มือโดรงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑