1.1 สภาพทั่วไป
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
ประกาศปรับปรุงแก้ไขการก าหนดเขตพื้นที่การศึกษา และก าหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 เมื่อ
วันที 18 มกราคม 2551 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที 4 กุมภาพันธ์ 2551 เดิมตั้งอยู่บริเวณ
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปัจจุบันส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่ 439 หมู่ที่ 1 ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีเขตบริการ
ครอบคลุมพื้นที่ 3 อ าเภอ ของจังหวัดเลย ประกอบด้วย อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอภูเรือ และอ าเภอนาแห้ว
มีโรงเรียนทั้งสิ้น 107 โรงเรียน
1.2 สภาพภูมิศาสตร์
ลักษณะทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงร้อยละ 80 มีพื้นที่ราบร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  • ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอเมืองเลย อ าเภอท่าลี่ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย
  • ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอนครไทย อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
  • ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีน้ าเหือง เป็นแนวเขต
    พรมแดน
  • ด้านทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ
  • ==เขตพื้นที่บริการประกอบด้วย===