##O28=รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ITA
##O28-1=รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
##O28-2=รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
##O28-3=รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
##O28-4=รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
##O28-5=รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28-6=รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล