วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น(นางสาวกรณิการ์ สีทาสังข์)  (มีผู้ชม 14 ครั้ง)
            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น มีคะแนนผลสอบ o-net ได้ลำดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 จึงได้รับโล่และเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร....
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเครือคู้ (วัชราพร มหานิล)  (มีผู้ชม 34 ครั้ง)
            เด็กหญิงพัชรีวรรณ ตาลพันธ์ุ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเครือคู้ ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นนักเรียนเรียนเก่ง สอบได้อันดับที่ 3 โรงเรียนบ้านนาทอง เครือ....
วันศุกร์ที่ 07 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : banhuailad(Peerapanpachara)  (มีผู้ชม 45 ครั้ง)
            เด็กหญิง เบญจลักษณ์ คำเผือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รร.บ้านห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย เป็นนักเรียนที่เรียนเก่ง นิสัยดี เป็นเด็กกตัญญู ตั้งใจเรียน และเป็นคนขยัน ปีนี้สามารถทำคะแนน ....