ประชุมโครงการคลินิกออนไลน์แนวทางการประเมินตัวชี้วัด มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ค […]

Continue Reading

ประชุมการคัดเลือกสถานศึกษา และสพท. รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 2564

Continue Reading