เบอร์โทรติดต่อเรา/โรงเรียนในสังกัด
 
ชื่อผู้ติดต่อ
หมายเลข
หมายเหตุ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3 08xxxxx  
กลุ่มอำนวยการ 042-810495 ต่อ 101  
หน้าห้อง/ตรวจสอบภายใน 042-810495ต่อ 102  
กลุ่มบริหารงานการเงิน 042-810495 ต่อ 103  
กลุ่มนโยบายและแผน 042-810495 ต่อ 104  
กลุ่มบริหารงานบุคคล 042-810495 ต่อ 105  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/กลุ่มเอกชน 042-810495 ต่อ 106  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 042-810495 ต่อ 107  
ยาม 042-810495 ต่อ 108  
เบอร์แฟก 042-810496  
สมุดโทรศัพย์โรงเรียนในสังกัด ดาวน์โหลด  
สมุดโทรศัพย์บุคลากรใน สพป.ลย.3 ดาวน์โหลด  
Administrator(mal: loeikht3@gmail.com) 098-3536942