[ คู่มือวิธีใช้ระบบข่าว Student-News. ]  [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   
  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  92 รายการ
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทับกี่
 (มีผู้ชม 173 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านทับกี่ นำโดย ผอ.ศฤงคาร หล้ากันหา และคณะครูทุกคนร่วมทำกิจกรรมเข้าค่ายดนตรีพื้นเมือง วงโปงลางโรงเรียนบ้านทับกี่ ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านทับกี่....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านกลาง (ภูเรือ)
 (มีผู้ชม 101 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)โดยคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ป.1-3 และระดับชั้น ป. 4-6 ประจำปีการศึกษา 2560 ....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาทอง (ภาณุพันธุ์ จันทรา)
 (มีผู้ชม 118 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านนาทอง โดยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมการเก็บเห็ดฮังการี ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง
 (มีผู้ชม 108 ครั้ง)
                   วันที่ 1 เมษายน 2560 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง นำโดยท่าน ผู้อำนวยการสรัญญา บุดดา และคณะครู เข้าร่วมบรรพชาสามเณรและบวชชีพรหมณ์ ณ วัดศรีภูเรือ และวัดคีรีบรรพต ขออนุโมทนาบุญกับลูกๆ นักเรียนสามเณรและชีพรหมณ์ในการบวชในครั้งนี้ด้วยค่ะ....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโป่งชี(ราวิน มรุธานินทร์)
 (มีผู้ชม 116 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านโป่งชี ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนปีการศึกษา 2559 ....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านกลาง
 (มีผู้ชม 105 ครั้ง)
                   ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านกลสางได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 18 คน โดยได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว มีการทำพิธีสู่ขวัญให้แก่นักเรียน ผอ.คณุตม์ สุทธิอาจ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ผูกข้อมือ และร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : สุพัตรา ทัพรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านปลาบ่า
 (มีผู้ชม 306 ครั้ง)
                   ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านปลาบ่าได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย English is fun....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก
 (มีผู้ชม 108 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก จัดปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2559 ....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาแห้ว (เกรียงศักดิ์ จันอ่อน)
 (มีผู้ชม 219 ครั้ง)
                   โรงเรียนบ้านนาแห้ว ล่องแพไม้ไผ่ชลประทานน้ำไพร้จัดประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการ PLC ******************************************************************************** PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community ซึ่งหมายถึง Community of Practice (CoP) ในการทำหน้าที่ครูนั่นเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการรวมตัวกันทำงานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ไป โดยรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง ทำให้การทำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์เป็นการทำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได้ ต่างโรงเรียนกันก็ได้ หรืออาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน ICT ******************************************************************************** ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) มาจากไหน Rosenholtz (1989) ได้ทำการวิจัยพบว่า “ครูที่มีความรู้สึกว่า ตนเองมีความสามารถมักจะปรับปรุงตนเอง ยอมรับพฤติกรรมใหม่ๆ และพยายามพัฒนาวิชาชีพของตนเอง”Darling-Hammond &Bransford (2005) ได้พยา....
วันที่ 04 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านกกสะตี
 (มีผู้ชม 116 ครั้ง)
                   ค่ายอาสาัฒนาด้านอาหารและโภชนการในชุมชน โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นักศึกษาและอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดค่ายอาสาพัมนาด้านอาหารและโภชนาการในชุมชน โดย ได้ร่วมกันสร้างอ้างล้างถ้วย ล้างจาน และมอบของบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านกกสะตี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐....
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-42891723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860