จำนวนผู้เข้าชม 622 ครั้ง วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ขั้นพื้นฐานO-NET
           ด้วยกลุ่มเครือข่ายการศึกษาโป่ง ได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ขั้นพื้นฐานO-NET ประจำปีการศึกษา 2554 โดยจัดทำขึ้นเพื่อนักเรียนในระดับชั้น ป.6 ภายในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาโป่ง ซึ่งได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งชี โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านปางคอม โรงเรียนบ้านด่านดู่ และโรงเรียนบ้านน้ำพุง การดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นักเรียนทุกคนที่มาเข้ารับการติวโอเน็ตในครั้งนี้ต่างมีความคิดเห็นตรงกันว่าได้รับความรู้เพิ่มเติมและได้เรียนรู้เทคนิควิธีการในการทำข้อสอบโอเน็ตในครั้งนี้เป็นอย่างมาก จึงขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู คณะศึกษานิเทศ คณะวิทยากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้จัดทำโครงการที่ดีอย่างโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโป่งชี สพปเลย เขต 3 ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860