เรียน: ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากครทางการศึกษา
เรื่อง: กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ค. 2561 ณ สพป.ชลบุรี เขต 1
ข่าวโดย:(adminloei3) อ่าน[14] เมื่อ 18 ก.ค. 2561
เรียน: ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง: กำหนดตัวชี้วัดและค่าคะแนนประเมินบุคคลลงในกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวโดย:(adminloei3) อ่าน[10] เมื่อ 17 ก.ค. 2561
เรียน: ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากครทางการศึกษา
เรื่อง: ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของครุสภา
ข่าวโดย:(adminloei3) อ่าน[5] เมื่อ 17 ก.ค. 2561
เรียน:
เรื่อง: แบบติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ข่าวโดย:(admin) อ่าน[62] เมื่อ 11 ก.ค. 2561
เรียน: ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง: การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[40] เมื่อ 04 ก.ค. 2561
แสดงทั้งหมด