เรียน: ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง: การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2562
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[140] เมื่อ 07 ส.ค. 2562
เรียน:
เรื่อง: รายละเอียด/บำเหน็จรายเดือน/สลิปบำนาญ-เม.ย/2562
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) อ่าน[233] เมื่อ 25 เม.ย. 2562
เรียน:
เรื่อง: การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[102] เมื่อ 01 เม.ย. 2562
เรียน:
เรื่อง: หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวโดย:(กลุ่มงานบุคคล) อ่าน[218] เมื่อ 06 มี.ค. 2562
เรียน:
เรื่อง: ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัวสำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[114] เมื่อ 04 มี.ค. 2562
แสดงทั้งหมด