เรียน:
เรื่อง: หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวโดย:(กลุ่มงานบุคคล) อ่าน[90] เมื่อ 06 มี.ค. 2562
เรียน:
เรื่อง: ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัวสำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[46] เมื่อ 04 มี.ค. 2562
เรียน:
เรื่อง: ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[27] เมื่อ 04 มี.ค. 2562
เรียน:
เรื่อง: ภาษี-พนง.ราชการลูกจ้างชั่วคราว-ปี-61
ข่าวโดย:(admin) อ่าน[159] เมื่อ 01 มี.ค. 2562
เรียน:
เรื่อง: แบบยื่นรายการภาษีเงินได้-หัก-ณ-ที่-จ่าย-ปี-2561
ข่าวโดย:(admin) อ่าน[99] เมื่อ 28 ก.พ. 2562
แสดงทั้งหมด