ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 16089
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


  


 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พรก.ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
 พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ 23)พ.ศ.2551
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 คำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2
 พระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
  ระเบียบว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ.2548 ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
  ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ระเบียบว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ(ฉบับที่2)พ.ศ.2548
  ระเบียบว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2547 ระเบียบว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ(ฉบับที่3)ุ พ.ศ.2549
  ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2539
  ระเบียบว่าด้วยการตรวจประเมินคุณภาพและการอนุญาตใช้สื่อกาเรียนรู้ในการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2552
 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยฯ พ.ศ.2551
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ระเบียบว่าด้วยการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์ของสถานศึกษา พ.ศ.2549
  ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
  ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551
  ระเบียบว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542 ระเบียบว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ(ฉบับที่2) พ.ศ.2549
  ระเบียบว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 ระเบียบว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติมฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ 2559
  ระเบียบว่าด้วยการมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-12-05 (1896 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]