ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 16092
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต(รายไตรมาส)
  แบบรายการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม – มีนาคม 2562
  แบบรายการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2562

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2019-05-31 (566 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]