++O6-1++พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม
++O6-2++พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
++O6-3++พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
++O6-4++พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
++O6-5++พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
++O6-6++พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบ
++O6-7++พรบ.ประกาศแบ่งส่วนราชการ สพท 2560
++O6-8++พรบ.ประกาศแบ่งส่วนราชการ สพท 61
++O6-9++ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
++O6-10++คู่มือการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน