ระบบรายงานข้อมูลของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกี่ยวกับกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย เขต 3

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกี่ยวกับเรา

นายปรีชา ทัพใหญ่

รองผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3

นางสารภี รับผล

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นางสิริวรรณ ศักดาพิทักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

น.ส.จิรัชญา พายัพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางพัชรี ขุนมาตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสุพรรณ พรมภักดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นายศรายุทธ วินทะไชย์

ช่างโยธา(อัตราจ้าง)

คู่มือในการบริหารจัดการ