สารสนเทศ

นโยบายด้านการศึกษา

1.พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
2. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3. นโยบายสพฐ.

  ..เผยแพร่เมื่อ2/05/60..
พรบ.อำนวยความสะดวก
  
สารสนเทศGIS สถานศึกษา
  
linkที่น่าสนใจ


  

ขั้นตอนการร้องเรียน

ระบบงานสารสนเทศ
video conferenec
 ช่องทางที่ 1
 ช่องทางที่ 2
 ช่องทางที่ 3
Web-link
 จังหวัดเลย
 ศึกษาธิการภาค 10
 ศึกษาธิการจังหวัด
 สพป.ลย.1

 สพป.ลย.2
 สพม.19
 กศน.จังหวัดเลย
 ม.ราชภัฏเลย
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน
 ประวัติหน่วยงาน


 


1.1 ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง   ประกาศปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา และกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 เดิมตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ตั้งอยู่เลขที่ 439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีเขตบริการครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดเลย  ประกอบด้วย อำเภอด่านซ้าย  อำเภอภูเรือ และอำเภอนาแห้ว มีโรงเรียนทั้งสิ้น  108  โรงเรียน  หมายเลขโทรศัพท์โทรศัพท์ 042 810495  โทรสาร 042 810496 Website : http://www.loei3.go.th// มีเขตบริหารครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดเลย ประกอบด้วย อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ และอำเภอนาแห้ว
มีโรงเรียนทั้งสิ้น 117 โรงเรียน ซึ่งจำแนกได้ ดังนี้
โรงเรียนสังกัดสพฐ. จำนวน 108 โรงเรียน
โรงเรียนเอกชน จำนวน 3 โรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 2 โรงเรียน
โรงเรียนตชด. จำนวน 3 โรงเรียน
1.2 ข้อมูลผู้บริหารสำนักงาน
  นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
1.3 สภาพภูมิศาสตร์
สภาพภูมิศาสตร์ ลักษณะทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงร้อยละ 80 มีพื้นที่ราบร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
- ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
- ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
- ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีน้ำเหืองเป็นแนวเขตพรมแดน
- ด้านทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

1.4 สรุปข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาในสังกัดสพฐ.
1) ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
(1) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 12 โรงเรียน
(2) โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 98 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 108 โรงเรียน
2) ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
(1) นักเรียน 1 - 20 คน จำนวน 17 โรงเรียน
(2) นักเรียน 21 - 40 คน จำนวน 35 โรงเรียน
(3) นักเรียน 41 - 60 คน จำนวน 13 โรงเรียน
(4) นักเรียน 61 - 80 คน จำนวน 16 โรงเรียน
(5) นักเรียน 81 - 100 คน จำนวน 7 โรงเรียน
(6) นักเรียน 101 - 120 คน จำนวน 5 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 94 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 87 จากโรงเรียนทั้งหมด 108 โรงเรียน
3) ข้อมูลจำนวนนักเรียน
(1) ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 1,483 คน
(2) ระดับประถมศึกษา จำนวน 5,489 คน
(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 650 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,622 คน

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (2457 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]