สารสนเทศ

นโยบายด้านการศึกษา

1.พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
2. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3. นโยบายสพฐ.

  ..เผยแพร่เมื่อ2/05/60..
พรบ.อำนวยความสะดวก
  
สารสนเทศGIS สถานศึกษา
  
linkที่น่าสนใจ


  

ระบบงานสารสนเทศ
video conferenec
 ช่องทางที่ 1
 ช่องทางที่ 2
 ช่องทางที่ 3
Web-link
 จังหวัดเลย
 ศึกษาธิการภาค 10
 ศึกษาธิการจังหวัด
 สพป.ลย.1

 สพป.ลย.2
 สพม.19
 กศน.จังหวัดเลย
 ม.ราชภัฏเลย
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
รหัสลับ
รหัสลับ
ป้อนรหัสลับ

สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน
 ประวัติหน่วยงาน

1.1 ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง   ประกาศปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา และกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 เดิมตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ตั้งอยู่เลขที่ 439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีเขตบริการครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดเลย  ประกอบด้วย อำเภอด่านซ้าย  อำเภอภูเรือ และอำเภอนาแห้ว มีโรงเรียนทั้งสิ้น  108  โรงเรียน  หมายเลขโทรศัพท์ โทร: 042-891913 โทรสาร:042-891723 Website : http://www.loei3.go.th มีเขตบริหารครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดเลย ประกอบด้วย อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ และอำเภอนาแห้ว
มีโรงเรียนทั้งสิ้น 117 โรงเรียน ซึ่งจำแนกได้ ดังนี้
โรงเรียนสังกัดสพฐ. จำนวน 110 โรงเรียน
โรงเรียนเอกชน จำนวน 2 โรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 2 โรงเรียน
โรงเรียนตชด. จำนวน 3 โรงเรียน
1.2 ข้อมูลผู้บริหารสำนักงาน
  นายบุญสม โพธิ์เงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
1.3 สภาพภูมิศาสตร์
สภาพภูมิศาสตร์ ลักษณะทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงร้อยละ 80 มีพื้นที่ราบร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
- ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
- ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
- ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีน้ำเหืองเป็นแนวเขตพรมแดน
- ด้านทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

1.4 สรุปข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาในสังกัดสพฐ.
1) ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
(1) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 12 โรงเรียน
(2) โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 98 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 108 โรงเรียน
2) ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
(1) นักเรียน 1 - 20 คน จำนวน 18 โรงเรียน
(2) นักเรียน 21 - 40 คน จำนวน 35 โรงเรียน
(3) นักเรียน 41 - 60 คน จำนวน 17 โรงเรียน
(4) นักเรียน 61 - 80 คน จำนวน 12 โรงเรียน
(5) นักเรียน 81 - 100 คน จำนวน 10 โรงเรียน
(6) นักเรียน 101 - 120 คน จำนวน 5 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 97 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 88.18 จากโรงเรียนทั้งหมด 110 โรงเรียน
3) ข้อมูลจำนวนนักเรียน
(1) ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 1,484 คน
(2) ระดับประถมศึกษา จำนวน 5,871 คน
(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 633 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,990 คน
4) ข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
(1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน - คน
(2) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 5 คน
(3) ศึกษานิเทศก์ จำนวน 15 คน
(4) บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2) จำนวน 40 คน ประกอบด้วย
กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 10 คน
กลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 6 คน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน 8 คน
กลุ่มอำนวยการ จำนวน 7 คน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 6 คน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จำนวน 2 คน
(5) ตำรวจตระเวนชายแดน ช่วยราชการ จำนวน 1 คน
(6) พนักงานขับรถ จำนวน 3 คน
(7) พนักงานบริการ จำนวน 1 คน
(8) อัตราจ้าง จำนวน 18 คน
(9) รปภ. จำนวน 2 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 85 คน

5) ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา
(1) ข้าราชการครู จำนวน 631 คน
(2) พนักงานราชการ จำนวน 25 คน
(3) ครูอัตราจ้าง จำนวน 36 คน
(4) ลูกจ้างประจำ จำนวน 39 คน
(5) ธุรการโรงเรียน จำนวน 43 คน
(6) นักการภารโรง จำนวน 44 คน
(7) นักการภารโรงชั่วคราว จำนวน 16 คน
(8) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 40 คน
(9) ครูวิทย์คณิต จำนวน 2 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 876 คน

1.5 สรุปข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาในสังกัดอื่นๆ
1) ประเภทโรงเรียน
(1) โรงเรียนเอกชน จำนวน 3 โรงเรียน
(2) โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 2 โรงเรียน
(3) โรงเรียนตชด. จำนวน 3 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 8 โรงเรียน


สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (737 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]