สารสนเทศ

นโยบายด้านการศึกษา

1.พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
2. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3. นโยบายสพฐ.

  ..เผยแพร่เมื่อ2/05/60..
พรบ.อำนวยความสะดวก
  
สารสนเทศGIS สถานศึกษา
  
linkที่น่าสนใจ


  

ขั้นตอนการร้องเรียน

ระบบงานสารสนเทศ
video conferenec
 ช่องทางที่ 1
 ช่องทางที่ 2
 ช่องทางที่ 3
Web-link
 จังหวัดเลย
 ศึกษาธิการภาค 10
 ศึกษาธิการจังหวัด
 สพป.ลย.1

 สพป.ลย.2
 สพม.19
 กศน.จังหวัดเลย
 ม.ราชภัฏเลย
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน
 พันธกิจ


 


 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
 2. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  และได้รับโอกาสในการแข่งขันในทุกระดับ 
 3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำ
 4. ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ให้ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต
 7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 8. ส่งเสริมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
      

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (958 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]