_PRINT 


ข่าว : สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC (Professional learning community)"
สพป.เลย
สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC (Professional learning community)"
วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายบุญสม  โพธิ์เงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC (Professional learning community)" ณ ห้องประชุมวรัญญารีสอร์ทภูเรือ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PLC (Professional learning community)ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำกระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้อำนวยการกลุ่มใน สพป.เลย เขต 3 ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 230 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์สมชาย  มิตรมูลพิทักษ์ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์/พัชราภรณ์
อ่าน 708 ครั้ง
วันที่ 27 มีนาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:45:01:PM