_PRINT 


ข่าว : ประชุมการจัดงานวันครู ปี 2562
ประชุมการจัดงานวันครู
       วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.  นายพิสุทธิ์  แสนเมือง
ผอ.สพป.เลย เขต 3  เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันครู  ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม ภูลมโล  
   โดยการจัดงานวันครูประจำปี พ.ศ. 2562  จัดขึ้นในวันที่  15-16 มกราคม พ.ศ. 2562  ในหัวข้อ "คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง" โดยวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  ส่งเสริมความสามัคคี  ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดี ระหว่างครูกับครู  ครูกับประชาชน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแกเยาวชนของชาติ โดยการประชุมมีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 439 ครั้ง
วันที่ 08 มกราคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:39:47:PM