_PRINT 


ข่าว : การจัดงานวันครู
การจัดงานวันครู
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562  นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ รอง ผวจ.เลย เป็นประธานเิดงานวันครู ประจำ 2562  ของสพป.เลย เขต 3 ณ ห้องประชุมศาลาประขาคม อำเภอด่านซ้าย
   โดยวันครู ประจำ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 3  ในหัวข้อ "คุณธรรมนำครูไทย  สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง"การจัดงานเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการศึกษาตะหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ โดยในงานมีพิธี ทำบุญตักบาตร  พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  พิธีคารวะครูอาวุธโส  พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยงานได้รับเกียรติจาก นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ รอง ผวจ. เลย เป็นประธานเปิดงาน มีนางสาวภูมารินทร์  คงเพียรธรรม นายอำเภอด่านซ้าย เจ้าพ่อกวน นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย 3 นายสมพงษ์  พรมใจ รอง ผอ.สพป เลย 3 ผู้บริหารสำนักงาน สพป.เลย เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงาน 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 600 ครั้ง
วันที่ 17 มกราคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:50:11:PM