_PRINT 


ข่าว : ประชุมคณะอนุกรรมการ (อ.ก.ต.ป.น.)
ประชุมคณะอนุกรรมการ
   วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2562
          ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ  การติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2560  ในส่วนที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีมติ  ที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้กำหนดให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีหน้าที่ กำกับดูแล การบริหารและการจัดการศึกษาครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน คือ วิชาการ  ด้านงานบุคคล  ด้านงานงบประมาณ  ด้านงานบริหารทั่วไป และการติดตามการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ  โดยการประชุมครั้งนี้ มีนายสมพงษ์  พรมใจ รองผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วยประธานกลุ่มโรงเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูลมโล  สพป.เลย เขต 3

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 306 ครั้ง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:46:06:AM