_PRINT 


ข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning
อบรมเชิงปฏิบัติการ
     วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ 
Active Learning 
  การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และกระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding 
  ในปัจจุบัน การจัดการศึกษาของประเทศจำเป็นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างผู้เรียนที่มีความพร้อมที่จะมีการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เพื่อดำเนินชีวิต อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 
  โดยแผนการจัดการศึกษาของชาติ  ได้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในเป้าหมายที่ 7 ครู  อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัด ที่สำคัญ ร้อยละของครู อาจารย์ ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ  สพป.เลย เขต 3 ได้ระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) ดำเนอนการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้สอนให้สามารถวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ขั้นสูง GPAS 5 Steps 
   ในการอบรม ได้รับเกียรติจาก ดร.ปพนวัจน์  อภัสภิญโญโชค จากสถานบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.เลย เขต 3 เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมหนองคู  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 439 ครั้ง
วันที่ 09 มีนาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:57:19:AM