_PRINT 


ข่าว : การแระชุมคณะกรรมการ (ITA) ปี 2562
การแระชุมคณะกรรมการ
  วันที่ 5 เมษายน 2562 นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา  (ITA) ประจำปี 2562
  ตามที่ สำนักงาน ปปช. ร่วมกับ สพฐ. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐแปลงแนวทางและมาตราการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีการ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องการและปราบปรามการทุจริต จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องการการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความชื่อสัตย์ มีวินัย มีจิตสารณะ ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์แ่ก่องค์กร โดยการประชุมคณะกรรมการ (ITA) ประจำปี 2562 มีผู้อำนวยการกลุ่ม  ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรสำนักงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูสวนทราย  สพป.เลย เขต 3

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 196 ครั้ง
วันที่ 05 เมษายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:50:01:PM