_PRINT 


ข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะโภชนาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะโภชนาการ
 วันที่ 19 เมษายน 2562  สพป.เลย เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 
   นายประพัตร์  อ่ำนาเพียง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการในนักเรียน ให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ อิ่มทุกคนทุกวัน
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ตะหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงกำหนดพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ และสำหรับช่วยครูผู้สอนในการรายงานข้อมูลของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  โดยการอบรมในครั้งนี้ มีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 107 โรงเรียน ณ ห้องประชุมภูลมโล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 219 ครั้ง
วันที่ 19 เมษายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:47:20:AM