วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น . นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้นายปรีชา ทัพใหญ่, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในสำนักงาน ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตเพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความภัดดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมมหากษัตริย์ มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแจ้งข้อราชการ ข่าวสาร ณ บริเวณหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3