วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการรับผิดทางละเมิดมีผู้เข้าอบรมดังนี้ นายปรีชา ทัพใหญ่, นายนิสิต สายโยค, ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมี นายรัฏฐกร ฟ้องเสียง ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนายทองสุข ณ พล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตาโขน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3