วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุมการกำกับติดตามการรายงานประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐(PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(kRS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายนิสิต สายโยค,ดร.ญาณิศา อยู่งาน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3