วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 ด้านการสร้างความปลอดภัยกับสถานศึกษา/ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/พาน้องกับมาเรียน โดยมีผู้ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครู ผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยมี นายเริงฤทฺธิ์ คำหมู่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ดำเนินการชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3