วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายอาคม สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มติม