วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุมการรายงานผลการบริหารและจัดการศึกษา ตามมาตรฐาน สพท. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายนิสิต สายโยค,ดร.ญาณิศา อยู่งาน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ผู้อำนวยการกลุ่ม/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3