วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายปัญจพล แสงคพไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3