วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายปัญจพล แสงคำไพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลยเขต 3