วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เพื่อให้การกำกับดูแล การบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ/ด้านบริหารบุคคล/ด้านบริหารงบประมาณและด้านบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติม