วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายปัญพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3พร้อมด้วย นายนิสิต สายโยค ทัพใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการเรียนรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านหินแลบ ที่จะไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านทับกี่(โรงเรียนคุณภาพของชุมชน)เนื่องจากพบปัญหาการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน มีครูไม่ครบชั้น การบริหารการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหินแลบ อ.ด่านซ้าย จ.เลย