วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมประธานบริหารกลุ่มโรงเรียนในสังกัด เพื่อแจ้งข้อราชการ และปรึกษาหารือข้อราชการในการบริหารจัดการศึกษา การนำนโยบายสู่การปฎิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายนิสิต สายโยค ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ประธานบริหารกลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3